Matryca Kurcmana
Nowy Instrument Rynku Pracy

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Logo Matryca Kurcmana Logo EFS i Logo UE

Opis Projektu

"Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy"

Projekt pn. "Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy" jest pilotażowym i innowacyjnym przedsięwzięciem w skali Polski.

Celem jego jest poprawa efektywności funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) poprzez właściwe dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy.

Efektem będzie podniesienie standardów obsługi klientów PUP dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowego instrumentu rynku pracy - Matrycy Kurcmana. Efektem projektu będzie też podniesieniu kwalifikacji zawodowych pracowników PUP.

Projekt przewiduje opracowanie Matrycy Kurcmana (w formie informatycznego narzędzia) składającej się z dwóch elementów:

  1. narzędzia diagnostycznego (przygotowanego w oparciu o zestaw wystandaryzowanych skal, scenariuszy rozmów, zadań) służącego pracownikom PUP podczas pierwszych rozmów z klientem, do jego klasyfikacji wg poziomu motywacji do pracy oraz stopnia posiadanych kwalifikacji. Jego zastosowanie pozwoli na podniesienie stopnia trafności doboru oferty PUP do indywidualnych potrzeb i predyspozycji klienta, zwiększając tym samym efektywność wydatkowanych przez PUP środków;
  2. Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (dostępnych w skali powiatu) - Mapa IIRP;

Projekt zakłada także przeszkolenie pracowników PUP z obsługi klientów z wykorzystaniem nowego instrumentu i jego ogólnopolskie upowszechnienie.

Realizatorem projektu jest Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65 biuro 1004, www.cds.krakow.pl.

Projekt realizowany jest na zlecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach SPO RZL Działanie 1.1.

Czas realizacji projektu: od czerwca 2006 do lutego 2008 roku.

Więcej informacji na temat projektu w dziale "Aktualności" na www.cds.krakow.pl

 

Prawa autorskie © 2006 Centrum Dorardztwa Strategicznego

Realizator Projektu:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.